ALGEMENE VOORWAARDEN DE GLAZEN SWAAN B.V.

 

1.         ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De Glazen Swaan BV Opdrachtnemer.

1.2       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk en  alle andere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Glazen Swaan BV als Opdrachtnemer (hierna: ‘De Glazen Swaan’) waarbij De Glazen Swaan zich jegens Opdrachtgever verbindt diensten/werkzaamheden te verrichten c.q. goederen/producten (hierna: ‘producten’) te leveren.

1.3       Opdrachtbevestiging/Offerte: schriftelijke bevestiging door De Glazen Swaan van hetgeen tussen De Glazen Swaan en Opdrachtgever mondeling en/of schriftelijk is besproken en overeengekomen.

1.4       Partijen: Opdrachtgever en De Glazen Swaan tezamen.

 

2.         TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot, de levering van producten en het verrichten van diensten/werkzaamheden, hierna te noemen: ‘Opdracht’.

2.2       Onder de Opdracht wordt onder andere verstaan een overeenkomst, offerte of aanbod strekkende tot: verkoop van en handel in; het produceren van; het verwerken van; het bewerken van; het vermengen van; en het opslaan c.q. bewaren van voorraden van glas en/of aanverwante producten.

2.3       Aan De Glazen Swaan verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

2.4       De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door De Glazen Swaan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5       Opdrachtgever die reeds cliënt is bij De Glazen Swaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere en/of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever in te stemmen.

 

3.         TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1       Alle door De Glazen Swaan gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld; zij kunnen onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij nog door De Glazen Swaan worden herroepen. Bij niet (volledige en tijdige) acceptatie komt de offerte van rechtswege te vervallen.

3.2       Indien en voor zover een offerte door De Glazen Swaan schriftelijk wordt bevestigd en/of De Glazen Swaan een schriftelijke opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever zendt en Opdrachtgever hiertegen niet uiterlijk binnen 14 dagen bezwaar heeft gemaakt, geldt dat de Opdrachtbevestiging/Offerte voor Partijen bindend is.

3.3       Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard door Opdrachtgever, dan behoudt De Glazen Swaan zich het recht voor om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4       De Overeenkomst wordt uitsluitend gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de getekende offerte en/of opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk na het sluiten van de Overeenkomst anders tussen Partijen wordt overeengekomen.

3.5       De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.6       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4.         OPSCHORTING

4.1.      De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de offerte en de onderhavige algemene voorwaarden van De Glazen Swaan of op het moment dat De Glazen Swaan of Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

4.2.      Indien Opdrachtgever zijn verbintenis niet nakomt en/of De Glazen Swaan goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verbintenis niet zal nakoming, is De Glazen Swaan gerechtigd de nakoming van zijn daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit de bestaande handelsrelatie uit hoofde waarvan Partijen zaken doen, op te schorten, onverminderd de aan De Glazen Swaan krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.

4.3.      De Glazen Swaan heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als De Glazen Swaan door omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst niet te verwachten waren en/of die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om zijn verplichtingen na te komen.

4.4.      Onder omstandigheden die niet door De Glazen Swaan te verwachten waren en/of die buiten haar invloedssfeer liggen, worden in ieder geval (niet limitatief) verstaan de omstandigheid dat één of meerdere leveranciers van De Glazen Swaan niet of niet tijdig voldoen aan één of meerdere verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van te verwerken goederen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

4.5.      De Glazen Swaan is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes (6) maanden heeft geduurd. De Overeenkomst kan pas na afloop van voornoemde termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is gagekomen worden ontbonden. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

5.         EINDE VAN DE OVEREENKOMST

5.1.      Indien Opdrachtgever een aan De Glazen Swaan voor onbepaalde tijd verstrekte Opdracht wil beëindigen, dient dit schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn en voorts door middel van een aangetekend schrijven met handtekening.

5.2.      Onverminderd de verder aan De Glazen Swaan toekomende rechten en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan De Glazen Swaan, zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring de overeenkomst ontbinden in de volgende (niet limitatief opgesomde) gevallen:

5.2.1.  Opdrachtgever is met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim;

5.2.2.  Opdrachtgever verzoekt tot het verlenen van surseance van betaling of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd door Opdrachtgever of één van de schuldeisers van Opdrachtgever;

5.2.3.  ingeval aan Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend of ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

5.2.4.  Opdrachtgever de vrije beschikking over gaar vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;

5.2.5.  op (een deel van) de bezittingen of andere vermogensbestanddelen van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd; en/of

5.2.6.  ingeval Opdrachtgever zijn onderneming verkoopt of liquideert.

5.3.      Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der Partijen alle in bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, inclusief kopieën en andere afgeleiden daarvan, onverwijld aan de andere partij ter hand te stellen.

 

6.         UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1.      Alle werkzaamheden die door De Glazen Swaan worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van De Glazen Swaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

6.2.      De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan door of namens De Glazen Swaan.

6.3.      Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door De Glazen Swaan noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde De Glazen Swaan in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten.

6.4.      De Glazen Swaan bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) en met behulp van welke materialen de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

6.5.      Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met De Glazen Swaan overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van De Glazen Swaan om de Overeenkomst correct c.q. conform uit te voeren.

6.6.      Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd en/of verstoord door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, waaronder begrepen – doch niet gelimiteerd tot – onjuistheden in het bestek en/of de tekeningen en/of andere door Opdrachtgever verstrekte informatie, dan dienen de daaruit voor de De Glazen Swaan voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

6.7.      Opdrachtgever verschaft De Glazen Swaan op verzoek alle benodigde inlichtingen en medewerking en zorgt ervoor dat De Glazen Swaan zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten zonder dat hiervoor kosten door Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht en dat De Glazen Swaan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, bescheiden en informatie, zoals:

6.7.1.     gas, water en elektriciteit;        

6.7.2.     verwarming; 

6.7.3.     sanitaire voorzieningen; 

6.7.4.     schafruimte; en 

6.7.5.     op grond van de (Arbo)wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

6.8.      Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van De Glazen Swaan, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere plaats.

6.9.      Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van De Glazen Swaan dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle - voor De Glazen Swaan en/of derden - uit de vertraging voortvloeiende schade.

6.10.   De Glazen Swaan behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de Opdracht aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 

 

7.         PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

7.1.      Alle schriftelijk overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde belasting(en).

7.2.      Belastingen, invoerrechten, heffingen en/of andere direct of indirect aan de Opdracht verbonden kosten die na totstandkoming van de overeenkomst worden verhoogd of ingevoerd komen voor rekening van Opdrachtgever indien nakoming van de Overeenkomst op het moment van verhoging of invoering nog niet is voltooid.

7.3.      Indien De Glazen Swaan extra werkzaamheden dient te verrichten als gevolg van onvolledigheden en/of fouten in de door of namens Opdrachtgever aangeleverde opdracht, indien De Glazen Swaan zelf aanvullende gegevens dient te achterhalen, dan wel indien Opdrachtgever ingrijpende wijzigingen tijdens of na voltooiing van de Opdracht verlangt, hetgeen behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Glazen Swaan voor rekening en risico van Opdrachtgever komt, dan heeft De Glazen Swaan het recht de kosten die hiermee direct of indirect verband houden door te berekenen aan Opdrachtgever, conform het daarvoor van toepassing zijnde (uur)tarief bij De Glazen Swaan.

7.4.      Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst mag door De Glazen Swaan worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7.5.      Prijsstijgingen als bedoeld in lid 7.2, 7.3 en 7.4 geven Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.6.      Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 7.2 e.v. te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.7.      In de prijs van zijn niet begrepen:

7.7.1.     de kosten voor aansluiting en gebruik van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

7.7.2.     de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

7.7.3.     de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

7.7.4.     de kosten direct of indirect verband houdende met het ontbreken van de benodigde vergunningen;

7.7.5.     reis- en verblijfkosten;

7.7.6.     overige aan de Overeenkomst gerelateerde en in redelijkheid  voor rekening van Opdrachtgever komende kosten

7.8.      De Glazen Swaan heeft het recht om voorafgaand aan het uitvoeren van de Opdracht een voorschotbetaling te verlangen van Opdrachtgever.

7.9.      Alle door De Glazen Swaan gehanteerde/vermelde prijzen zijn in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8.         BETALINGEN

8.1.      Alle betalingen dienen, tenzij tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden uiterlijk bij aflevering van de diensten/werkzaamheden of producten, dan wel op de wijze die in afwijking daarvan schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

8.2.      Indien Partijen overeenkomen dat betaling geschiedt op factuurbasis, dan dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk van deze termijn afwijken.

8.3.      Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden door middel van overmaking op een door De Glazen Swaan aan te wijzen bankrekening. Bezwaren van Opdrachtgever tegen de facturen van De Glazen Swaan schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4.      Bij overschrijding van de onder 8.1 of 8.2 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim (zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is). In dat geval is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 3% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Alsdan is Opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan De Glazen Swaan, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van De Glazen Swaan de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.

8.5.      Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van De Glazen Swaan daartoe aanleiding geeft, is De Glazen Swaan gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door De Glazen Swaan te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is De Glazen Swaan gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan De Glazen Swaan uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.6.      De hoofdsom, inclusief vervallen rente, is in ieder geval direct opeisbaar indien:

8.6.1.        een betalingstermijn is overschreden;

8.6.2.        een aanvraag tot faillietverklaring van Opdrachtgever is ingediend en/of surseance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd;

8.6.3.        ten laste van Opdrachtgever beslag wordt executoriaal beslag gelegd;

8.6.4.        Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

8.6.5.        Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.7.      Als De Glazen Swaan al dan niet in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die De Glazen Swaan in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

8.8.      In alle gevallen heeft De Glazen Swaan naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

 

9.         LEVERING

9.1.      Aflevering geschiedt aan het bij De Glazen Swaan bekende adres van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Glazen Swaan mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat door Opdrachtgever schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.

9.2.      Het transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.3.      Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de producten het door Opdrachtgever opgegeven adres bereiken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover Opdrachtgever zelf zorg draagt voor het transport, geldt dat het transport volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaatsvindt en dat levering plaatsvindt op het moment van feitelijke afgifte van de producten voor transport door of namens De Glazen Swaan.

9.4.      Op het moment van levering zijn de producten geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.5.      Een overeengekomen levertijd wordt vastgesteld bij benadering en is in geen geval een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever De Glazen Swaan schriftelijk in gebreke te stellen waarbij aan De Glazen Swaan alsnog een redelijke termijn wordt gegund voor de nakoming.

9.6.      Indien Opdrachtgever een bepaalde hoeveelheid producten van De Glazen Swaan heeft gekocht en deze producten op verzoek van Opdrachtgever door De Glazen Swaan in gedeelten worden geleverd, dan zal De Glazen Swaan de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op deugdelijke wijze in bewaring stellen waarbij de bepalingen uit artikel 14 van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn.

9.7.      Indien De Glazen Swaan overeenkomstig het bepaalde onder 9.6 in bewaring stelt, worden de producten op afroep door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn door De Glazen Swaan aan Opdrachtgever geleverd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.8.      Indien de producten aan Opdrachtgever op de overeengekomen termijn worden geleverd af magazijn/af fabriek, dan dienen de producten door Opdrachtgever binnen drie (3) weken te worden afgenomen. Indien de producten na ommekomst van voornoemde termijn niet zijn afgenomen door Opdrachtgever, dan heeft De Glazen Swaan het recht deze voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en/of af te leveren aan het adres van Opdrachtgever.

 

10.      SCHULDEISERSVERZUIM

10.1.   Indien Opdrachtgever de producten niet afneemt voorafgaand aan het verstrijken van de leveringstermijn en/of indien Opdrachtgever de producten weigert, kan De Glazen Swaan de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot, het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan Opdrachtgever zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, doch in ieder geval binnen 7 dagen, onder toezending van de factuur ter zake van de aflevering, aan Opdrachtgever schriftelijk kennis te worden gegeven.

10.2.   Alle kosten die De Glazen Swaan maakt en dient te maken ter zake van het in bewaring stellen van de producten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

11.      EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1.   De Glazen Swaan behoudt zich de eigendom voor van alle door De Glazen Swaan aan Opdrachtgever geleverde producten of nog te leveren producten totdat de koopprijs voor alle producten volledig is voldaan. Indien De Glazen Swaan door Opdrachtgever te vergoeden diensten/werkzaamheden verricht en/of indien Opdrachtgever enige andere facturen van De Glazen Swaan onbetaald heeft gelaten, geldt de voorbehouden eigendom totdat Opdrachtgever ook die vorderingen van De Glazen Swaan volledig heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens met betrekking tot de vorderingen op Opdrachtgever die De Glazen Swaan krijgt wegens tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van één van voornoemde overeenkomsten.

11.2.   Zolang de eigendom van de producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever verboden om die producten over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in verbruik en/of gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.

11.3.   Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van De Glazen Swaan te bewaren.

11.4.   Indien en voor zover Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Glazen Swaan tekortschiet of De Glazen Swaan goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten alsook in gevallen als bedoeld in artikel 5.2, is De Glazen Swaan gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. Opdrachtgever verleent De Glazen Swaan reeds nu voor alsdan toestemming om de desbetreffende producten in bezit te nemen, alsook om daartoe de ruimten waarin de desbetreffende producten zich bevinden alsook die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

 

12.      GARANTIE

12.1.   De Glazen Swaan garandeert in redelijkheid de goede kwaliteit van haar producten in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke vereisten (NEN-normen), tenzij De Glazen Swaan uitdrukkelijk anders aangeeft. Deze garantie omvat uitdrukkelijk niet tevens de garantie dat de na opslag, behandeling en/of verwerking van de producten ontwikkelede half-, deel- of eindproducten van Opdrachtgever of derden die de producten van of via Opdrachtgever hebben verkregen, aan alle wettelijke vereisten voldoen.

12.2.   Garantieaanspraken omvatten uitsluitend het vervangen van de desbetreffende producten, met dien verstande dat vervanging eerst kan worden gevorderd indien Opdrachtgever aantoont dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoorden en dat gebreken vervanging rechtvaardigen.

12.3.   De garantie in voorgaande bepalingen geldt in ieder geval niet (betreft geen limitatieve opsomming) indien sprake is van:

12.3.1.      onjuist, onzorgvuldig opslaan, bewerken en verwerken van de producten door Opdrachtgever;

12.3.2.      onjuist, onzorgvuldig vermengen van de producten met andere producten door Opdrachtgever;

12.3.3.      onjuist, onzorgvuldig gebruik van de producten door Opdrachtgever, waarbij de voorschriften niet zijn opgevolgd of indien de producten voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt, bewerkt, vermengd, verwerkt, opgeslagen of bewaard;

12.3.4.      gebruik door Opdrachtgever van ander (ondeugdelijk) verpakkingsmateriaal dan wel het opnieuw verpakken c.q. herverpakken in ander verpakkingsmateriaal;

12.3.5.      oorzaken die niet in de producten zijn gelegen maar samenhangen met specifieke omstandigheden bij het opslaan, bewerken en/of verwerken van de producten door Opdrachtgever, waaronder begrepen – doch niet gelimiteerd tot – vochtigheid, stof, temperatuur en klimaatbeheersing.

12.3.6.      omstandigheden die buiten de risicosfeer van De Glazen Swaan liggen, waardoor De Glazen Swaan te dezer zake geen gebruik kan maken van enige garantiebepaling, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot, de garantiebepaling(en) die door een leverancier zijn verstrekt. Van omstandigheden die buiten de risicosfeer van De Glazen Swaan liggen is in ieder geval sprake indien aan de zijde van Opdrachtgever opzet of bewuste roekeloosheid aan de orde is.  

12.4.   Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt is De Glazen Swaan, geldt dat De Glazen Swaan volledig ontheven is van al haar garantieverplichtingen.

 

13.      RECLAMES

13.1.   Opdrachtgever is verplicht de afgeleverde producten terstond, doch in ieder geval binnen 24 uur, bij aflevering te (doen) controleren op tekorten en beschadigingen, dan wel deze controle uit te (doen) voeren direct na de mededeling dat de producten ter beschikking van Opdrachtgever staan.

13.2.   Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien (14) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dan wel indien hij niet binnen veertien (14) dagen nadat goedkeuring is verleend c.q. wordt geacht te zijn verleend, schriftelijk uitdrukkelijk bij De Glazen Swaan heeft gereclameerd (verval van recht).

13.3.   Ingeval van een terecht en tijdig uitgebrachte reclame heeft De Glazen Swaan de keuze tussen aanpassing of herplaatsing. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van De Glazen Swaan is uitgesloten.

13.4.   Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

13.5.   Reclames ter zake van het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever aan De Glazen Swaan kenbaar te worden gemaakt.

13.6.   Indien komt vast te staan dat een klacht (geheel of gedeeltelijk) ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder mede begrepen de onderzoeks- en juridische kosten, geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

14.      ZORGPLICHT

14.1.   De Glazen Swaan is in zijn hoedanigheid van bewaarder verplicht de zorg van een goed bewaarder in acht te nemen, een en ander conform de eisen van redelijkheid en billijkheid.

14.2.   De Glazen Swaan mag de producten die hij in bewaring heeft slechts gebruiken indien en voor zover Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven, of indien het gebruik nodig is om de producten in goede staat te houden.

14.3.   De Glazen Swaan heeft de verplichting om zich in voldoende mate in te spannen om voor Opdrachtgever opgeslagen producten te beveiligen en te verzekeren.

 

15.      GEHEIMHOUDING

15.1.   Partijen verplichten zich over en weer tot absolute geheimhouding jegens derden ter zake van (informatie omtrent) bedrijfsaangelegenheden van elkaar die hen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de uitvoering daarvan ter kennis is gekomen, waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, een en ander in de ruimste zin van het woord, tenzij enige wetsbepaling uitdrukkelijk ander bepaalt.

15.2.   Bij overtreding van het bepaalde in 15.1. verbeurt de overtredende partij aan de andere partij een direct opeisbare boete ad € 5.000,- voor iedere overtreding, welke boete wordt verhoogd met een bedrag ad € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

16.      PERSONEEL

16.1.   Partijen verbinden zich over en weer om tijdens de duur van een door De Glazen Swaan uit te voeren Opdracht, alsook gedurende een periode van twaalf (12) maanden nadat De Glazen Swaan de laatste factuur aan Opdrachtgever heeft verzonden, geen werknemers in dienst te nemen of op enigerlei wijze van de diensten van werknemers gebruik te maken, die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van De Glazen Swaan respectievelijk Opdrachtgever werkzaam waren, een en ander op straffe van een direct opeisbare boete ad € 5.000,- voor iedere overtreding, welke boete wordt verhoogd met een bedrag ad € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

17.      AANSPRAKELIJKHEID

17.1.   De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van De Glazen Swaan, welke aansprakelijkheid uitsluitend bestaat voor alle directe schade en kosten die veroorzaakt zijn door dan wel rechtstreeks verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot maximaal 100% van het netto factuurbedrag per Opdracht en zal – indien het door de verzekering uitgekeerde bedrag lager is dan 100% van het netto factuurbedrag – niet hoger zijn dan het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van de Glazen Swaan wordt uitgekeerd, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Glazen Swaan.

17.2.   De Glazen Swaan is, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor:

17.2.1.      enige indirecte schade en/of kosten die verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst;

17.2.2.      schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen van uitvoerders, leveranciers of derden, waarvan hij gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst;

17.2.3.      de gevolgen van overschrijding van de datum waarop de Opdracht dient te zijn uitgevoerd;

17.2.4.      beschadiging, verlies of tenietgaan van producten, bescheiden, materialen of zaken tijdens vervoer of verzending per post of anderszins, alsmede voor een late ontvangst;

17.2.5.      voorraadverschillen, zulks tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Glazen Swaan. De Glazen Swaan verplicht zich in dit verband (inspanningsverplichting), zoveel als redelijkerwijs mogelijk (veiligheids-)maatregelen te nemen, teneinde deze voorraadverschillen zo gering mogelijk te houden; en

17.2.6.      de aard, eigenschappen, deugdelijkheid en veiligheid van de door Opdrachtgever verhandelde producten en/of de gevolgen daarvan.

17.3.   Opdrachtgever vrijwaart De Glazen Swaan voor alle schade die De Glazen Swaan mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de waar geleverde producten en/of diensten/werkzaamheden, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot:

17.3.1.      aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden ten gevolge van onrechtmatig handelen van (werknemers van) De Glazen Swaan, die al dan niet ter beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld en/of onder diens toezicht of op die aanwijzingen werkzaamheden verrichten of hebben verricht;

17.3.2.      aanspraken van derden, werknemers van De Glazen Swaan daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of van onveilige situaties in diens bedrijf; en

17.3.3.      aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door De Glazen Swaan geleverde producten die door Opdrachtgever werden gebruikt, verwerkt, bewerkt, vermengd, behandeld, opgeslagen, gewijzigd of (door)geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten en/of diensten van Opdrachtgever.

17.4.   Indien De Glazen Swaan niet op de hoogte is van de inhoud van de verpakkingen die bij hem ter opslag worden ondergebracht, dan wel waarvoor De Glazen Swaan de distributie in opdracht van Opdrachtgever verzorgt, vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het onder zich hebben van verpakte goederen waarvan De Glazen Swaan de inhoud niet kent. Hieronder vallen in ieder geval gestolen goederen, goederen waarvoor een vergunning vereist is en die daarvoor niet is afgegeven, wapens, drugs of andere goederen waarvan bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn dat het transport daarvan of het onder zich hebben een gedraging oplevert waarvoor De Glazen Swaan aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.

 

18.      INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1.   De Glazen Swaan behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving.

18.2.   Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen de eigenschappen en samenstelling daarvan, alsook werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van De Glazen Swaan, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van De Glazen Swaan toegestaan.

 

19.      OVERMACHT

19.1.   Indien De Glazen Swaan haar verplichtingen niet of niet volledig na kan komen als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, daaronder begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van De Glazen Swaan of binnen de onderneming van een derde van wiens diensten De Glazen Swaan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, dan wel door enige omstandigheid buiten de risicosfeer van De Glazen Swaan ligt, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat De Glazen Swaan weer in staat is de Overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.

19.2.   Indien De Glazen Swaan binnen een redelijke termijn niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, dan hebben zowel De Glazen Swaan als Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat De Glazen Swaan gehouden is enige schade als gevolg van die ontbinding te vergoeding.

19.3.   Indien  De Glazen Swaan binnen een redelijke termijn niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, als gevolg van een niet aan haar toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen een situatie dat De Glazen Swaan binnen een redelijke termijn in staat blijkt om op de wereldmarkt producten in te kopen, alsook een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van een derde van wiens diensten De Glazen Swaan gebruik maakt. Dan wel door enige omstandigheid die buiten de risicosfeer van De Glazen Swaan ligt, hebben zowel De Glazen Swaan als Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat De Glazen Swaan gehouden is enige schade als gevolg van die ontbinding te vergoedingen.

19.4.   Indien De Glazen Swaan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is De Glazen Swaan gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

20.      RETENTIERECHT

20.1.   De Glazen Swaan is gerechtigd om de afgifte van de producten van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat alle openstaande facturen, en/of anderszins openstaande vorderingen van De Glazen Swaan op Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, volledig zijn voldaan.

 

21.      EMBALLAGE

21.1.   Bij levering van de producten kan De Glazen Swaan emballage ter beschikking stellen aan Opdrachtgever, waarvoor een vergoeding door De Glazen Swaan in rekening kan worden gebracht. De Glazen Swaan behoudt zich de eigendom van de emballage voor.

21.2.   Vanaf het moment van levering komt de emballage voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot, het risico van kwaliteitsvermindering, tot het moment dat De Glazen Swaan de emballage weer ophaalt.

 

22.      TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

22.1.   Op alle overeenkomsten tussen De Glazen Swaan en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

22.2.   Alle geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief daartoe bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

 

Harmelen,  juni 2015